Contact us

Our customers opinions are the lifeblood of our business.
Share with us their positive and negative feedbacks.

Chrysamed Head Office and Factory Address

Chrysamed Kimya San. ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Mustafa Kemal Atatürk Mah. Aydin Cad. No: 132
35880 Torbali / Izmir / Turkey

Fill out the form to contact us

Chrysamed Kimya San. Trade Ltd. Sti. We take all necessary administrative and technical measures in order to protect our customers' information and comply with legal regulations, and we take into account the protection of customer information by making the necessary notifications and warnings so that all our employees show the necessary sensitivity in this regard. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Chrysamed Kimya San.Tic.Ltd.Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz, çağrı merkezimiz ve benzeri vasıtalar üzerinden topladığımız ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi verilmesi, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile taleplerinizin yerine getirilmesi, gerçekleştirilen iş başvuru bilgilerinin anlaşmalı insan kaynakları sitesine aktarımı ve mağaza yeri potansiyeli taşıyan gayrimenkule ilişkin bilgi edinilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metnin (2) ve (3) başlıklı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 5. 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca:  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

   haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı bir şekilde şirketimize Atatürk Mah. İzmir Cad. No: 132 35880 Torbalı / İzmir adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.